หน้าบ้าน arrow รอยทาง เพลงเพื่อชีวิต arrow การศึกษาวงดนตรีเพลงเพื่อชีวิต ของ นักศึกษาปัญญาชน
Main Menu
หน้าบ้าน
ค้นคำ
กระดานมิตรภาพ
รอยทาง เพลงเพื่อชีวิต
ปูเสื่อฟังเพลง
ศิลปินมาแล้ว
ห้องภาพเพื่อชีวิต
เครือข่ายศิลปิน
เสี้ยวหนึ่ง เพลงเพื่อชีวิต
Visitorcounter
Today63
Yesterday200
Week667
Month5970
All711698

(C) Fliesenstadt
Who's Online
ขณะนี้มี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Statistics
จำนวนสมาชิก : 5686
จำนวนข่าวสาร : 79
เว็บลิงค์: 5
ผู้เยี่ยมชม: 2857128
Facebook
ศิลปิน เพลงเพื่อชีวิต
Untitled Document
Histats
การศึกษาวงดนตรีเพลงเพื่อชีวิต ของ นักศึกษาปัญญาชน พิมพ์ ส่งเมล
www.plangprachachon.com.....เพลงประชาชน

 

 

 

 การศึกษาวงดนตรีเพลงเพื่อชีวิต ของ นักศึกษาปัญญาชน


บทเพลงเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งที่สะท้อนความคิดความรู้และไห้ความบันเทิงกับผู้ฟัง การพิจารณาว่า บทเพลงใดมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดนั้น เนื้อเพลงจะบอกได้แต่เพียงการสื่อความหมายที่ดีหรือไม่ แต่เพลงที่ดีที่จะปลุก เร้าอารมณ์ผู้ฟังได้จะต้องมีองค์ประกอบอื่น ๆ อีกมาก นอกเหนือไปจากเนื้อเพลงที่ให้คุณค่าทางความคิด หากแต่ยังต้อง มีการเรียบเรียงดนตรีที่งดงามชวนฟังเป็นองค์ประกอบให้เกิดความรู้สึกด้วย เนื่องจากบทเพลงมีคุณค่าต่อการรับรู้ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง เพลงจึงเป็นสื่อสำคัญตั้งแต่อดีต กาลมาจนปัจจุบัน โดยเฉพาะปัจจุบันเพลงเป็นสื่อในการโฆษณาชวนเชื่อที่มีประสิทธิภาพ ทั้งปลุกระดมให้ผู้ฟังเชื่อ เช่น การโฆษณาสินค้า การปลุกใจให้รักชาติ รักสถาบันการศึกษา แสดงความเป็นหมู่คณะพวกเดียวกัน เป็นต้น
           เพลงที่มีคุณค่าหรือมีบทบาทต่อคนฟังได้มากนั้น   น่าจะเป็นเพลงที่มีจุดสำคัญในรูปแบบหรือโครงสร้าง
ของเพลงหลักคือ จังหวะและท่วงทำนอง เพราะโสตประสาทของคนเราจะสามารถรับรู้เสียงดนตรีได้เป็นอันดับแรก ความ
ประทับใจจะอยู่ที่ส่วนนี้  

           ส่วนเนื้อเพลงจะสามารถบ่งบอกถึงแนวความคิดของผู้แต่งหรือให้เข้าใจบริบทของสังคมไทยในยุคนั้นได้      
ดังนั้น ภาษาที่สื่อถ่ายทอดออกมานั้นผู้ฟังจะเข้าใจได้รวดเร็วลึกซึ้งเพียงใด  ก็ต้องมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบหลาย
ประการ

           เนื้อเพลงเพื่อชีวิตช่วง  3 ปีนี้ สามารถสะท้อนเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมซี่งแวดล้อมผู้แต่งเพลง
ออกมาในรูปของความจริงและจินตนาการ ดังต่อไปนี้คือ
         1. การสะท้อนปัญหาของชาติ ได้แก่ ปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา เอกราชอธิปไตย ความเดือดร้อน 
ความทุกข์ยากอันเกิดจากการเอารัดเอาเปรียบของนายทุน   ภัยธรรมชาติ ปัญหาการคอร์รัปชั่น การปราบปราม ปัญหา
แรงงาน ความไม่เสมอภาค  เป็นต้น
         2. การสะท้อนความคิดและอุดมการณ ์ ได้แก่ การสร้างเป้าหมายในการดำเนินการไปสู่ความหวังใหม่   ค่า
นิยมใหม่ อันได้แก่ เสรีภาพทางการเมือง อิสระภาพของความเป็นไทย ความใฝ่ฝันในสันติภาพการสร้างสังคมใหม่ เป็นต้น

         3. แสดงถึงวิถีทางการต่อสู้ที่สอดคล้องกับอุดมการณ์อย่างมีเป้าหมาย ได้แก่การเรียกร้องให้ผู้ฟังสนใจปัญหา
ต่าง ๆ ที่เป็นจริงในสังคม ให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มคนโดยไม่จำกัดชนชั้น ต่อต้านอำนาจรัฐโดยเรียกร้องให้แก้ปัญหา
ด้วยวิธีจับอาวุธขึ้นต่อสู้

         4. การย้ำหรือการแสดงเจตนารมณ์อันมีจุดยืนร่วมกัน เช่น การเสียสละชีวิต

         5. กล่าวยกย่องกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้ที่เสียชีวิตทางการเมือง   ชาวนา กรรมกร ปัญญาชน สตรี เยาวชน 
ข้าราชการ ครู แม่ ประชาชน

         6. อื่น ๆ ได้แก่ ความรัก ความแค้น ความสิ้นหวัง ปัญหาท้องถิ่น
           เนื้อเพลงจึงเป็นกระจกสะท้อนแนวความคิดและอุดมการณ์  บางประการของนักศึกษาได้ ดังนั้น ลักษณะ
เนื้อเพลงจะลึกซึ้งกินใจเป็นที่นิยมกันนั้น จะต้องมีลักษณะดังนี้คือ
         1. ใช้คำหรือภาษาง่าย ๆ ได้ความหมายชัดเจน ผู้ฟังสามารถจดจำได้ทันทีที่ได้ยินมีความหมายกินใจ  ตรง
กับความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ในขณะนั้น
         2. เนื้อเพลงที่ดีจะต้องสะท้อนอารมณ์ที่มาจากเหตุการณ์จริง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมขณะนั้น ซึ่งผู้ฟังจะเข้าใจ 
เห็นด้วยกับข้อมูลหรือเนื้อร้องซึ่งมักจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆที่เห็นได้ในสังคมและเหตุการณ์นั้นกระทบต่อผล
ประโยชน์หรือความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ในขณะนั้น
         3. เนื้อเพลงควรจะเหมาะกับจังหวะและท่วงทำนอง เพื่อเรียกร้องอารมณ์ของผู้ฟังให้คล้อยตาม เช่น ถ้าเป็น
เพลงปลุกใจให้ฮึกเหิม คึกคัก ก็จะต้องใช้จังหวะเร็วทำนองเพลงมาร์ช เป็นต้น
         4. เนื้อเพลงควรมีโครงเรื่องหรือสาระในเพลงตรงกับชื่อเพลงและเรื่องที่กล่าวถึงในเพลง  ควรเป็นเรื่องที่ผู้
ฟังเข้าใจได้ดีอยู่แล้ว เช่น ความกล้าหาญของชาวบ้านบางระจัน อยุธยา จิตร ภูมิศักดิ์ ความแห้งแล้งของภาคอีสาน ความ
รักชาติ เป็นต้น
           ถ้าเปรียบระหว่างทำนองกับจังหวะนั้น ท่วงทำนองจะเปรียบเป็นตัวเนื้อของดนตรี มีเสียงตามตัวโน้ต เช่น 
โด เร มี ฟา ซอล ลา ที แต่จังหวะจะเปรียบเหมือนโครงร่างที่คอยบังคับให้เพลงมีทำนองสม่ำเสมอตลอดเพลง เช่น เพลง
มาร์ชหรือเพลงพื้นบ้าน  ซึ่งเพลงเพื่อชีวิตหรือเพลงประเภทปลุกใจมักจะใช้ทำนองเพลงมาร์ชและเพลงพื้นบ้านที่มีท่วง
ทำนอง  2 จังหวะ ทำให้จังหวะเร็วมีทำนองสนุกสนานเร้าใจ ทำให้ผู้ฟังมีอารมณ์คึกคักเสียงกลองเร่งจังหวะทำให้หัวใจ
เต้นแรง เกิดความฮึกเหิม สง่างามเร้าอารมณ์ให้อยากเดินทางไปต่อสู้ ลุกขึ้นต่อสู้ตามเสียงเรียกร้องของเนื้อเพลง
           ข้อสังเกต เพลงเพื่อชีวิตของนักศึกษาส่วนมากจะมีทำนองเพลงพื้นบ้าน   ของชาวเอเชียมักจะใช้ทำนอง
เพลง 5 จังหวะ เป็นพื้นฐานของจังหวะชาวเอเชีย คือมีทำนองเพียง 5 ทำนอง คือ โด  เร มี ซอล ลา และมี 2 จังหวะเป็น
ส่วนใหญ่ ทำให้กระชับปลุกเร้าอารมณ์ ดังนี้ พื้นฐานการรับรู้จังหวะ และท่วงทำนองเพลงเพื่อชีวิตจึงเข้าถึงอารมณ์การฟัง
ได้ดีและรู้สึกประทับใจ เพราะคนไทยเคยฟังมาตั้งแต่เด็ก
           เพลงเพื่อชีวิตมีวงดนตรีที่นับว่าประสบความสำเร็จในการแสดง   ขณะที่มีการประท้วงหรือขณะที่มีเหต
ุการณ์ที่ขัดแย้งกันเช่น ชาวนากับรัฐบาล และนายทุนกับกรรมกร เป็นต้น วงดนตรีที่มีบทบาทจริง ๆ ตามลักษณะการเกิด      
และสถานภาพของนักดนตรีได้เป็น 2 กลุ่มคือ
          1. วงดนตรีเพื่อชีวิตของปัญญาชนนอกมหาวิทยาลัย เช่น ฅาราวาน
         2. วงดนตรีเพื่อชีวิตของนักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยอันได้แก่  กรรมาชน กงล้อ คุรุชน โคมฉาย 
ต้นกล้า ลูกทุ่งสัจจธรรม รวมฆ้อน ฯลฯ

      

Click Here!


Click Here!


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.